Lost & Found: A Memoir – Kathryn Schulz

£14.99

Mae enillydd Gwobr Pulitzer ac ysgrifennwr i’r New Yorker yn adrodd hanes colli ei thad a dod o hyd i gariad yn y myfyrdod hwn ar alar a llawenydd.

Ddeunaw mis cyn i’w thad annwyl farw, cyfarfu Kathryn â Casey, y ddynes a fyddai’n dod yn wraig iddi. Mae Lost & Found yn plethu eu stori garu ynghyd â stori Kathryn am golli ei thad mewn archwiliad gwych o’r ffordd y mae teuluoedd yn cael eu colli a’u canfod a’r ffyrdd y mae bywyd yn gwaredu trueni a dioddefaint, harddwch a mawredd i gyd ar unwaith.

Mae’r llyfr wedi’i drefnu’n dair rhan: “Lost,” sy’n archwilio’r profiad weithiau’n ddigrif, weithiau’n rhwystredig, weithiau’n dorcalonnus o golli pethau, sydd wedi’i seilio ar adroddiad Kathryn am farwolaeth ei thad; “Found,” sy’n archwilio’r profiad o ddarganfod, o syniadau newydd i blanedau newydd, wedi’i seilio ar ei stori am syrthio mewn cariad; ac yn olaf, “Ac,” sy’n brwydro â’r ffordd y mae’r digwyddiadau hyn yn digwydd ar y cyd ac yn awgrymu’r anochel: mae bywyd yn parhau, nid yn unig o’n cwmpas, ond y tu hwnt i ni ac ar ein hôl.

Mae gan Kathryn Schulz y gallu i fesur dyfnder ac ehangder profiad dynol gyda manwl gywirdeb anarferol – mae hi’n mynegi’r pethau y mae pob un ohonom yn eu teimlo ond wedi methu â’u rhoi mewn geiriau. Mae Lost & Found yn waith o holi athronyddol yn ogystal â stori am fywyd, marwolaeth a darganfod un cariad mawr yn union fel mae un arall yn cael ei golli.


A Pulitzer Prize-winning New Yorker writer tells the story of losing her father and finding the love of her life in this profound meditation on grief and joy.

Eighteen months before her beloved father died, Kathryn met Casey, the woman who would become her wife. Lost & Found weaves together their love story with Kathryn’s story of losing her father in a brilliant exploration of the way families are lost and found and the ways life dispenses wretchedness and suffering, beauty and grandeur all at once. So much has been written about loss–and Schulz writes with painful clarity about the vicissitudes of grieving her father–but here she writes about the vital phenomenon of finding.

The book is organized into three parts: “Lost,” which explores the sometimes comic, sometimes frustrating, sometimes heartbreaking experience of losing things, grounded in Kathryn’s account of her father’s death; “Found,” which examines the experience of discovery, from new ideas to new planets, grounded in her story of falling in love; and finally, “And,” which contends with the way these events happen in conjunction and imply the inevitable: life keeps going on, not only around us but beyond us and after us.

Kathryn Schulz has the ability to measure the depth and breadth of human experience with unusual exactness–she articulates the things all of us feel but have been unable to put into language. Lost & Found is a work of philosophical interrogation as well as a story about life, death and the discovery of one great love just as another is being lost.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top