Introducing Teddy – Jessica Walton + Dougal MacPherson

£7.99

Mae Errol a’i dedi, Thomas, yn ffrindiau gorau sy’n gwneud popeth gyda’i gilydd. P’un a yw’n reidio beic, chwarae yn y tŷ coeden, cael te parti neu bob un o’r uchod, mae bob dydd yn rhywbeth hwyliog i’w wneud gyda’ch gilydd. Un diwrnod heulog, mae Errol yn gweld bod Thomas y Tedi yn drist, ac ni all Errol ddarganfod pam.

Yna mae Thomas y Tedi yn dweud wrth Errol beth mae Tedi wedi bod yn ofni ei ddweud: ‘Yn fy nghalon, rydw i wedi gwybod erioed mai tedi merch ydw i, nid tedi bachgen. Hoffwn pe bai fy enw yn Tilly.’ Ac mae Errol yn dweud, ‘Does dim ots gen i os ydych chi’n dedi merch neu’n dedi bachgen! Yr hyn sy’n bwysig yw eich bod yn ffrind i mi.’ Stori dyner am fod yn driw i chi’ch hun a bod yn ffrind da, gall Introducing Teddy hefyd helpu plant i ddeall hunaniaeth rhywedd.


Errol and his teddy, Thomas, are best friends who do everything together. Whether it’s riding a bike, playing in the tree house, having a tea party or all of the above, every day holds something fun to do together. One sunny day, Errol finds that Thomas the Teddy is sad, and Errol can’t figure out why.

Then Thomas the Teddy finally tells Errol what Teddy has been afraid to say: ‘In my heart, I’ve always known that I’m a girl teddy, not a boy teddy. I wish my name was Tilly.’ And Errol says, ‘I don’t care if you’re a girl teddy or a boy teddy! What matters is that you are my friend.’ A sweet and gentle story about being true to yourself and being a good friend, Introducing Teddy can also help children understand gender identity.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top