Skip to content

Racial Erotics: Gay Men of Color, Sexual Racism, and the Politics of Desire – C. Winter Han

£24.99

Mae awydd rhywiol, a ddeallir yn aml fel dewis erotig personol, yn aml yn cael ei ystyried yn niwtral, yn naturiol neu’n anochel. Gan wrthsefyll y rhagdybiaethau cyffredin hyn, mae Racial Erotics yn dangos sut mae partneru rhywiol o fewn cymunedau dynion hoyw wedi’i wreiddio’n ddwfn o fewn strwythurau cymdeithasol mwy sy’n diffinio gwynder fel rhai dymunol a normadol tra bod dynion o liw yn cael eu gweld fel arallion. Gall hyn digwydd ar ffurf gwrthod rhywiol neu wrth eu trin fel fetish, ond mae C. Winter Han yn dadlau mai’r perygl o hiliaeth rhywiol yw ei fod yn creu hierarchaeth o werth hiliol sy’n ymestyn y tu allan i gyfarfyddiadau erotig i fywyd bob dydd. Yn y modd hwn, mae hiliaeth rywiol yn ddileu yn cyfateb gyfunrywioldeb â gwynder i sicrhau derbyniad i ddynion gwyn hoyw ar draul dynion cwiar o liw.

Gydag enghreifftiau byw o gyfweliadau, cynrychioliadau yn y cyfryngau, a mwy, mae Han yn tynnu sylw at y modd y mae dynion hoyw o liw yn cynhyrchu fframweithiau amgen i frwydro yn erbyn naratifau dominyddol. Mae Racial Erotics yn cynnig patrwm newydd o ddeall cysylltiad hil ac awydd cwiar, gan ddangos sut mae hil yn siapio dymuniadau rhywiol ymhlith dynion.


Sexual desire, often understood as personal erotic preference, is frequently seen as neutral, natural, or inevitable. Countering these commonplace assumptions, Racial Erotics shows how sexual partnering within communities of gay men is deeply embedded within larger social structures that define whiteness as desirable and normative while othering men of color. In queer erotic economies this othering may take the form of sexual rejection or fetishization of men of color, but C. Winter Han argues that the real danger of sexual racism is that it creates a hierarchy of racial worth that extends outside of erotic encounters into the everyday lives of gay men of color. In this way, sexual racism perpetuates a larger project of racial erasing that equates gayness with whiteness to secure acceptance for gay white men at the expense of queers of color.

With vivid examples from interviews, media representations, and online dating sites, Han highlights the creative means through which gay men of color, cordoned off in spaces both gay and straight, produce alternative frameworks to combat dominant narratives. Racial Erotics offers a new paradigm for understanding the connection of race and queer desire, demonstrating how race profoundly shapes sexual desires among men while racialized notions of desire construct beliefs about belonging.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.