Queerly Autistic: The Ultimate Guide for LGBTQIA+ Teens on the Spectrum – Erin Ekins

£12.99

Yn y canllaw grymus a gonest hwn ar gyfer pobl ifanc awtistig LHDTCRhA+, mae Erin Ekins yn rhoi’r holl offer sydd eu hangen arnoch i ddarganfod ac archwilio’ch hunaniaeth rhyw a’ch rhywioldeb.

O ddod allan at ffrindiau a theulu, aros yn ddiogel mewn perthnasoedd ac ymarfer rhyw ddiogel, hunanofal ac ymdopi â bwlio, bod allan yn y gymuned LHDTC+ a delio gyda thrawsnewid rhyw. Mae’r llyfr hwn wedi’i lenwi â gwybodaeth hanfodol, cyngor, cefnogaeth ac adnoddau i’ch helpu chi ar eich taith, ac mae hefyd yn gweithio fel primer ar bopeth LHDTC+ ar gyfer pobl ifanc sydd ddim yn awtistig ond eisiau gwybod mwy!

Ysgrifennwyd gan fenyw queer awtistig ysbrydoledig, mae hwn yn ddarlleniad hanfodol i bob plentyn awtistig sydd eisiau byw ei fywyd queer gorau un.


In this empowering and honest guide for LGBTQIA+ autistic teens, Erin Ekins gives you all the tools you need to figure out and explore your gender identity and sexuality.

From coming out to friends and family, staying safe in relationships and practicing safe sex, through to self-care and coping with bullying, being out and about in the LGBTQIA+ community and undergoing gender transition, this book is filled with essential information, advice, support and resources to help you on your journey, and also works as a primer on all things LGBTQIA+ for non-autistic teens who are just figuring it all out.

Written by an inspirational autistic queer woman, this is a must-read for every autistic teen wanting to live their very best queer life.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top