Any Way The Wind Blows – Rainbow Rowell

£8.99

Yn Carry On, darganfyddwyd Simon Snow a’i ffrindiau fod popeth roeddent yn ei wybod am eu byd yn gelwydd . Ac yn Wayward Son, roeddent yn tybio os oedd popeth roeddent yn eu deall am eu hunain yn wir. Yn Any Way the Wind Blows, mae rhaid i Simon, Baz, Penelope ac Agatha penderfynu sut i symud ymlaen.

I Simon, mae hynny’n golygu penderfynu a yw am fod yn rhan o’r byd hud a lledrith o hyd – ac os nad ydyw, beth mae hynny’n ei olygu i’w berthynas â Baz? Yn y cyfamser, mae Baz yn bownsio rhwng dau argyfwng teuluol a pheidio ffeindio’r amser i siarad ag unrhyw un am ei wybodaeth fampir newydd. Byddai Penelope wrth ei fodd yn helpu, ond mae hi wedi smyglo Americanwr arferol i fewn i Lundain, a nawr dydy hi ddim yn siŵr beth i’w wneud ag ef. Ac Agatha? Wel, mae Agatha Wellbelove wedi cael digon.

Mae Any Way the Wind Blows yn mynd â’r gang yn ôl i Loegr, yn ôl i Watford, ac yn ôl at eu teuluoedd am eu hantur hiraf a mwyaf emosiynol eto. Diweddglo yw’r llyfr hwn. Mae’n dweud cyfrinachau ac yn ateb cwestiynau ac yn gosod ysbrydion i orffwys.

Lluniwyd Carry On fel llyfr am straeon ‘Chosen One’; Mae Any Way the Wind Blows yn ddiweddglo am ddiweddgloiadau. Mae’r cyfres yn delio a’r sut rydyn ni’n dewis symud ymlaen o’r trawma a’r buddugoliaethau sy’n ceisio ein diffinio.


In Carry On, Simon Snow and his friends realized that everything they thought they understood about the world might be wrong. And in Wayward Son, they wondered whether everything they understood about themselves might be wrong. In Any Way the Wind Blows, Simon and Baz and Penelope and Agatha have to decide how to move forward.

For Simon, that means deciding whether he still wants to be part of the World of Mages – and if he doesn’t, what does that mean for his relationship with Baz? Meanwhile, Baz is bouncing between two family crises and not finding any time to talk to anyone about his newfound vampire knowledge. Penelope would love to help, but she’s smuggled an American Normal into London, and now she isn’t sure what to do with him. And Agatha? Well, Agatha Wellbelove has had enough.

Any Way the Wind Blows takes the gang back to England, back to Watford, and back to their families for their longest and most emotionally wrenching adventure yet. This book is a finale. It tells secrets and answers questions and lays ghosts to rest.

Carry On was conceived as a book about Chosen One stories; Any Way the Wind Blows is an ending about endings. About catharsis and closure, and how we choose to move on from the traumas and triumphs that try to define us.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top